ISSN:2602-4969

KİLİSLİ MUALLİM RİF‘AT BİLGE’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRK DİLİ’NE KATKILARI

Author:

Number of pages:
1-8
Year-Number:
2017-1

Türkoloji dünyasının tanınmış simalarından birisi olan Muallim Rif„at Bilge Kilis‟in yetiştirdiği en önemli Türk Dili ile Türk Dili ve Edebiyatı bilginidir. Türk diline çok büyük katkılar sağlamıştır. Muallim Rif„at 1874 yılında Kilis‟in Cedit mahallesinde doğmuştur. Zabtıyye çavuşlarından Abdülkerim Bey‟in oğludur. Ahmet Rif„at doğmadan babası vefat etmiştir. Bu nedenle Rif„at‟ı annesi Emine Hanım büyütmüştür. Kilisli olmasından ötürü isminin önünde Kilisli kelimesini kullanan Ahmet Rif„at Bilge, Muallim lakabıyla da tanınmıştır. Türk diline yaptığı hizmetlerle büyük şöhret yakalayan Muallim Rif„at Bilge, Avrupa‟da da tanınmıştır. Mehmet Fuat Köprülü‟nün Rif„at Bilge‟nin eserlerine önsöz yazması ve H. Ritter‟in onunla işbirliği yapması, Kilisli Muallim Ahmet Rif„at Bilge‟nin şöhretine şöhret katan etkenlerdendir. Türk dilinin Divânü Lügâti‟t-Türk, Dede Korkut Kitabı başta olmak üzere en önemli kaynak eserlerinin Türkolojiye kazandırılmasında etkin rol oynayan Kilisli Muallim Rif„at Bilge, Türklük bilimi araştırmalarında yeri doldurulamaz bir şahsiyettir. Kilisli Muallim Rif„at Bilge, 38 yaşında nişanlanmış, 40 yaşında İstanbul eşrafından Fatma Saibe Hanımefendi ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç kızları olmuştur Türk dili ave edebiyatı açısından ölümsüz isimlerden oaln Kilisli Muallim Rif„at Bilge, ömrünün son yıllarında yerleştiği Ankara‟da 22 Şubat 1953‟te vefat etmiştir. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığı‟ndadır. Çalışmamızda Türk dili ve edebiyatının bu yeri doldurulamaz isminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Türk diline katkıları üzerinde durulacaktır.

Keywords


Muallim Rif'at, one of the well-known cymbals of the Turkology world, is the most important Turkish language taught by Bilge Kilis and the knowledge of Turkish Language and Literature. It made a great contribution to the Turkish language. Muallim Rif'at was born in 1874 in Kilis' Cedit district. Zabtiyye Sergeant is the son of Abdülkerim Bey. Ahmet Rif'at died before his father was born. That's why Rif'at was raised by her mother, Emine Hanim. Ahmet Rif'at Bilge, who used Kilisian kelimini in front of his name because he was a Kilis, was also known by the title Muallim. Muallim Rif'at Bilge, who achieved great fame with the services he made to the Turkish language, is also known in Europe. Mehmet Fuat Köprülü's preface to Rif'at Bilge's works and H. Ritter's collaboration with him are the factors that add to the fame of Kilisli Muallim Ahmet Rif'at Bilge. Kilisli Muallim Rif'at Bilge, who plays an active role in acquiring the most important reference works of Turkish language, especially Divanü Lügâti't-Türk and Dede Korkut Book, is an irreplaceable personality in the studies of Turkology. Kilisli Muallim Rif'at Bilge was married to Fatma Saibe, a 40-year-old Istanbul woman who was engaged to a 38-year-old wife. Kilisli Muallim Rif'at Bilge, who was one of the immortal names in terms of Turkish language ave ly, passed away on 22 February 1953 in Ankara, where he lived in the last years of his life. Kabri is at the Cebeci Asri Cemetery. In our work we will focus on the life, literary personality, works and contributions of Turkish language to this place of Turkish language and literature.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,162
Number of downloads 2,483

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.