ISSN:2602-4969

NECİP FAZIL’IN POETİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
25-28
Year-Number:
2017-1

Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904'te doğar. Mahalle Mektebi'nde öğrenim hayatına başlayan Fazıl babası Abdülbaki Fazıl Bey'den din eğitimi alır. Bu eğitimin izlerine şiirlerinde de rastlanmaktadır. Şiire olan ilgisi Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'de okuduğu yıllarda başlar. Burada, hocaları arasında Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi gibi güçlü isimler vardır. Onların da etkisiyle şiire olan ilgisi artan Necip Fazıl "Nihal" isimli haftalık bir dergi çıkartır. 1921 yıllarında Darülfunun Felsefe Şubesi'ne kaydolan şair burada da yine bazı ünlü isimlerle tanışır. Bu isimler onun şiir anlayışının oluşmasında ve gelişmesinde etkili olur. İlk şiirlerini "Yeni Mecmua" dergisinde yayımlayan şair daha sonra çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başlar. Abdülhakîm Arvâsî onun hayatında en çok iz bırakan kişilerden birisidir. Fazıl'ın hayatının dönüm noktasını oluşturur. Onun etkisiyle Necip Fazıl'ın düşünce dünyası değişir. Çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisi sayesinde islmcı görüşlerini duyurur, muhafazakâr bir edebiyatın sesi olur. Otuz beş yıl yayın hayatına devam eden dergi Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sezai Karakoç, Özdemir Asaf, Peyami Safa gibi birçok yazarın ve şairin dini, edebi, siyasi vb. konularda yazdıkları eserleri bünyesinde barındırır. Bu çalışmada Necip Fazıl'ın Poetikası üzerinde durulacaktır. Poetika üzerinde bir değerlendirme yapıldığı zaman Necip Fazılı'ın şair ve şiirle ilgili bütün görüşlerinin burada yer aldığı görülmektedir.

Keywords


Necip Fazıl Kısakürek was born on 26 May 1904. Fazil, who started his education life in Mahlele Mektebi, received religious education from his father Abdülbaki Fazıl Bey. The traces of this education are also found in poetry. Interest in poetry begins in the years he spends in Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şaha-ne. Here, there are powerful names such as Yahya Kemal and Hamdullah Suphi. Necip Fazıl, whose interest in poetry has increased due to their influence, publishes a weekly magazine named "Nihal". In 1921, the poet, who was enrolled in the Philosophy Department of Darülfunun, also met some famous names. These names are influential in the formation and development of poetry. He published his first poems in "Yeni Mecmua" magazine and then started to write in various magazines. Abdülhakîm Arvâî is one of the people who left the most traces in his life. It is the turning point of Fazil's life. With his influence, Necip Fazıl's thought world changes. Thanks to the Great Eastern magazine he has discovered, he becomes a voice of a conservative literature. Thirty-five years of publishing continues in the journal Bedri Rahmi Eyuboglu, Sezai Karakoç, Özdemir Asaf, Peyami Safa and many poets, such as religious, literary, political and so on. they contain the works they wrote on the subject. This study will focus on Necip Fazıl's Poetry. When an assessment is made on the poetics, it is seen that Necip Fazili's opinions about the poet and poetry take place here.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,079
Number of downloads 1,875

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.