Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Author:

Number of pages:
155-174
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Enerji, tarih çağlarından günümüze kadar yaşamımızın vazgeçilmezi olarak daima karşımıza çıkmış ve hayatımızda önemli bir yer kaplamıştır. Doğanın insanoğluna sunduğu çeşitli enerji kaynaklarını ittifaklar, ülkeler, bölgesel yönetimler, hükümetler elde etmek için küresel ve bölgesel arenada tarih boyunca gerek sert gerekse yumuşak güç unsurlarını kullanarak gerek realist gerekse liberal tavır takınarak savaşmışlar ve halen savaşmaktadırlar.

Günümüzde dünya ekonomisinin en büyük gelir kaynağı olan enerji kaynakları, gündelik hayatımızın sürdürülmesinde ve toplumların refah seviyesinin arttırılabilmesinde büyük bir öneme sahip olmaya devam etmektedir. Ülkeler, artan enerji taleplerini karşılama konusunda mevcut enerji kaynakları ile zorluklar çekmektedir. Bu nedenle enerji arz güvenliği, ülkeler açısından önemli bir konuma gelmesinin yanı sıra özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik, güvenlik, istikrar ve dış politika ile beraber söz edilen bir kavram haline gelmiştir. Hızla büyüyen dünya ekonomisi, enerji kaynaklarının coğrafi dağılımlarının eşit olmaması ve teknolojik gelişmelerin küresel ölçekteki etkileri enerjinin gelecekteki konumunu oldukça güçlendirmektedir.

Bu çalışmamda; uğruna savaşlar verilen, büyük can kayıplarının yaşandığı savaşlara sebep olan enerji kaynaklarının Avrupa’da nasıl bir öneme haiz olduğunu, elde edilmesi için yakın tarihten günümüze kadar Avrupalı ülkelerin neler yaptıkları ve bu süreçte Türkiye’nin nasıl bir yol izlediği anlatılmaktadır.

Keywords


Energy has always been an indispensable part of our lives from the ages to the present and has occupied an important place in our lives. Alliances, countries, regional governments, governments have fought and used realist and liberal attitudes throughout the history of the global and regional arena through the use of hard and soft power elements throughout history.

Nowadays, energy resources, which is the biggest income source of the world economy, continue to have a great importance in maintaining our daily lives and increasing the welfare level of societies. Countries are facing difficulties with existing energy resources to meet increasing energy demands. In this context, energy supply security has been brought to an important position for countries and has become a concept that has been used together with sustainability, security, stability and foreign policy in recent years. On the other hand, the rapidly growing world economy, the uneven distribution of energy resources and the global effects of technological developments strengthen the future position of energy.

In this study; fought for and which caused wars that giving big casualties that energy sources, how importance have in Europe, what European countries do for achieve from recent history to nowadays and how Turkey watch a road in this process.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 390
Number of downloads 318

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.