Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUM İÇİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages:
1-20
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Eğitim kurumundaki iş görenler, eğitim liderinden her zaman yol gösterici olmalarını beklerler. Eğitim lideri öncelikli olarak sorunları tespit ederek işe başlar. Bunu başarmak için ilk olarak iyi bir gözlem yapmalı, kurumda çalışan iş görenlerin düşüncelerini ve çözüm önerilerini dikkate almalıdır. Bu aşamada, iş görenler var olan aksaklıkları ve buna bağlı çözüm önerilerini de takım arkadaşları ile rahatlıkla paylaşabilmelidirler. Burada ortamı ve fırsatı sağlayacak olan okul müdürleridir. Okul müdürünün bu doğrultuda yapacağı çalışmalar neticesinde; öğretmenlerin ve velilerin okula yaklaşımını, eğitim yönetimine bakış açısını ve desteğini belirleyecek olan etmenleri elde etmiş olacaktır. Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin kurum içi liderlik davranışlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarının, öğretmenler tarafından değerlendirmektir. Bu amaca uygun yapılan araştırma, nitel araştırma yöntemine bağlı durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu resmi ilk-ortaokulları ile anadolu ve fen liselerinde görev yapmakta olan 28 farklı okul ve branşlardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, beş ana başlık ve buna bağlı toplamda 123 alt başlık halindeki sorulardan meydana gelmiş olup, araştırmanın amacına uygun hazırlanan yapılandırılmış görüşme formlarından oluşmaktadır. Araştırma verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak ortaya çıkan öğretmen görüşleri tema ve evet-hayır şeklinde ele alınmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, okul müdürlerinin; liderlik davranışlarını geliştirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmaların yeterli ve etkili olduğu, kültürel lider olmasının okulun başarısını arttırdığını ve bunun olumlu karşılandığı, okulun hedeflerine ulaşmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurdukları ve karşılaştıkları sorunları çözmede, toplumun ortaya koyduğu önerileri dikkate aldıkları sonucuna varılmıştır. 

Keywords


Employees in the educational institution always expect the educational leader to be a guide. The training leader first starts by identifying the problems. In order to achieve this, he must first make a good observation and consider the thoughts and solution suggestions of the employees working in the institution. At this stage, employees should be able to easily share existing problems and related solutions with their teammates. It is the school principals who will provide the environment and opportunity here. As a result of the efforts of the school principal in this direction; will have acquired the factors that will determine the approach of teachers and parents to school, their perspective and support for educational administration. The purpose of this research is to evaluate the efforts of school principals to improve their in-house leadership behaviors by teachers. The research, which was carried out in accordance with this purpose, was carried out with the case study method depending on the qualitative research method. The study group of the research consists of teachers from 28 different schools and branches working in official primary and secondary schools and Anatolian and science high schools. In the collection of research data, it consisted of questions in the form of five main headings and a total of 123 sub-headings, and it consisted of structured interview forms prepared in accordance with the purpose of the research. In the analysis of the research data, the opinions of the teachers, which emerged by using the content analysis method, were handled as themes and yes-no. When the research findings are examined, it is seen that the school principals; It has been concluded that the studies he has done to develop leadership behaviors are sufficient and effective, that being a cultural leader increases the success of the school and this is welcomed, they consider the environmental factor in reaching the school's goals, and consider the suggestions put forward by the society in solving the problems they encounter.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 506
Number of downloads 445

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.