Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

CEPHEDE AKILLI AKTİF CAM SEÇİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL BİR MODEL ÖNERİSİ İLE İNCELENMESİ: BOMONTİADA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
115-142
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Amaç: Yeniden işlevlendirilen endüstriyel miras yapılarında cephede cağdaş ve sürdürülebiir akıllı aktif cam seçimi için kriterlerin önem derecelerinin AHP yöntemi ile analiz edilmesi ve Bomontiada cam seçiminde en uygun ve verimli kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kavramsal Çerçeve: AHP yönteminin kullanılması, gelecekte yapılacak seçimlerde kolaylık sağlamayı ve kriterlerin önem değerlerinin belirlenerek, yapılan seçimlerin daha doğru karar verme süreçlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Yöntem: Kullanılcak olan yöntem AHP (Analitik Hiyerarşi Yöntemi)’dir. Diğer bir açılım ise çoklu kriter seçme yöntemidir. AHP yönteminin uygulanmasındaki ilk aşama karar probleminin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesidir. Bundan sonraki aşama ise, karar hiyerarşisinin kurulmasıdır. Karar probleminin tanımlanmasından hareketle hiyerarşinin oluşturulabilmesi için karar kriterlerinin ve karar alternatiflerinin belirtilmesi gerekmektedir. Başlıkta da belirtildiği gibi cephede sürdürülebilir cam tipi seçmek ve plot proje olan Bomontiada üzerinde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda AHP yöntemi araştırılmış ve kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde en uygun yöntem olduğuna karar verilmiştir.

Bulgular: Ahp yönteminin uygulanabilmesi için cam seçiminde ana kriterler ve alt kriterler belirlenmiştir. Ana kriterler sürdürülebilir kalkınma bağlamında sosyal, çevresel, ekonomik ve karma sürdürülebilirlik olarak ele alınmıştır. Alt kriterler ise, doğal çevre koşulları, enerji tasarrufu, termal konfor, görsel konfor, akustik, güvenlik, kontrol, maliyet ve uygulama olarak seçilmiştir. Seçilen kriterlerin önem dereceleri AHP yöntemi ile belirlenmiş ve analiz edilmiştir.

Sonuç: Bomonti ada için kriter derecelerine göre cam tipleri tek tek incelenmiştir. İncelenen 6 akıllı aktif cam tipi içerisinde önem derecesi en yüksek olan 4 ortak alt kriter ön plana çıkmıştır. Bunlar doğal çevre koşuları, termal konfor, görsel konfor ve maliyettir. Sonuç olarak bu yapı için bir cam tipi seçimi yapılacak ise bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords


Purpose: The analysis of criteria importance levels for the selection of contemporary and sustainable smart switchable glass in repurposed industrial heritage buildings using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and determination of the most suitable and efficient criteria for glass selection in Bomontiada

Conceptual Framework: The use of the AHP method aims to facilitate decision-making in future elections and assist in making more accurate decisions by determining the importance values of criteria.

Method: The chosen method is the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is a multi-criteria decision-making method. The first step in implementing the AHP method is to define the decision problem in detail. The next step is to establish the decision hierarchy. In order to create the hierarchy based on the definition of the decision problem, the decision criteria and decision alternatives need to be specified. As stated in the title, the aim is to select a sustainable type of glass for the façade and evaluate it on the Bomontiada plot project. In this regard, the AHP method has been investigated and determined to be the most suitable method for determining the importance levels of the criteria.

Findings: In order to apply the AHP method, main criteria and sub-criteria have been determined for glass selection. The main criteria are considered in the context of sustainable development as social, environmental, economic, and overall sustainability. The sub-criteria are selected as natural environmental conditions, energy efficiency, thermal comfort, visual comfort, acoustics, security, control, cost, and implementation. The importance levels of the selected criteria have been determined and analyzed using the AHP method.

Conclusion: For Bomontiada, glass types have been individually examined according to the criteria ratings. Among the six smart switchable glass types analyzed, four common sub-criteria with the highest importance levels have emerged. These are natural environmental conditions, thermal comfort, visual comfort, and cost. Consequently, when selecting a glass type for this structure, these criteria should be taken into consideration.

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 427
Number of downloads 329

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.