Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

KUR’ÂN’DAN İSTİNBATLA EĞİTİM HEDEFLERİ

Author:

Number of pages:
59-74
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Hayatın her alanına yön veren Kur’ân-ı Kerîm, eğitime yönelik hedeflerin oluşturulabileceği birçok âyet ihtivâ etmektedir. “Hiç yaratan, yarattığını bilmez mi?” hükmünce Kur’ân-ı Kerîm’den istinbatla oluşturulacak eğitim modeli, teorik olarak mükemmel bir eğitim sistemi geliştirilmesine yön verecektir. Kur’ân’dan istifade edilerek hazırlanmış birçok eğitim hedefi bulunmaktaysa da makalede farklı bir bakış açısıyla bu hedefler makâsıd-ı şerî‘adan da faydalanılarak sunulmaya çalışılmıştır. Makalede kavramlar hakkında bilgi verildikten sonra Kur’ân-ı Kerîm’den çıkarılacak eğitim hedefleriyle makâsıd-ı şerî‘a arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Akabinde eğitim hedefleriyle ilgili sırasıyla şu hususlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 1- Allah Teâlâ’ya yönelik hedefler 2- Evren ve tabiata yönelik hedefler 3- İnsanlığa yönelik hedefler 4- Müslüman topluma yönelik hedefler 5- Aileye yönelik hedefler, 6- Bireye yönelik hedefler. Allah Teâlâ’ya yönelik hedefler iki noktada ön plana çıkmaktadır. Birincisi Allah Teâlâ’nın münezzeh bir ilah olduğu bilgisini içeren temel tevhîd ilkelerini bilmek, ikincisi ise O’nun istediği ölçülerle ibadet etmenin öğretilmesidir. Bu iki husus bazı müfessirler tarafından Kur’ân’da insanın yaratılış amacı olarak da kaydedilmiştir. Kişiye yönelik hedefler üç esas üzerinden incelenmiştir. Birincisi güzel ahlâkı elde etmektir. Hz. Peygamber’in “güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” demesi Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber için “Sen, yüce bir ahlâk üzerinesin” buyurması bu hedefin belirlenmesi için önemli naslardır. İkincisi aklı doğru kullanmayı sağlamaya yönelik eğitimdir. Kur’ân’da kırk dokuz âyette aklı kullanma fiilinin zikredilmesi, bir o kadar âyette de “bakmazlar mı?”, “görmezler mi?”, “idrak etmezler mi?” şeklinde hitapların bulunması konunun ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncüsü ise Allah Teâlâ’nın insanı yarattığı fıtratın muhafaza edilmesidir. Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın insanı kendi fıtratı üzerine yarattığı bildirilmektedir.

Keywords


The Qur'an, which guides every aspect of life, contains numerous verses that can be used to form educational goals. According to the ruling, "How could He who created not know His own creation?", a theoretically perfect education system can be developed based on an educational model revealed from the Qur'an. Even though there are many educational objectives prepared from the Qur'an, this article tries to present these goals from a different perspective, also benefiting from objectives of the Sharia (maqasid al-sharia). After discussing concepts in the article, the relationship between educational objectives derived from the Qur'an and the purposes of sharia is addressed. Subsequently, the following educational objectives are identified respectively: 1- Goals directed towards Allah Almighty, 2- Goals for the universe and nature, 3- Goals for humanity, 4- Goals for the Muslim community, 5- Goals for the family, 6- Individual-focused goals. Objectives directed towards Allah Almighty primarily revolve around two points. First is to understand the fundamental monotheistic principles encompassing the knowledge that Allah Almighty is a transcendent deity (tawhid belief). The second is teaching how to worship Him according to the measures He desires. Some scholars have noted these two points in the Qur'an as the purpose of human creation. Individual-focused goals are analyzed based on three principles. The first is to achieve good morality. The Prophet's statement, "I was sent to perfect good character," and Allah's statement about the Prophet, "Indeed, you are of a great moral character," are significant rulings to determine this goal. The second is the training to ensure the correct use of the mind. The Qur'an mentions the act of thinking in forty-nine verses and uses phrases such as "Do they not see?", "Do they not look?", and "Do they not comprehend?" The presence of such addresses reveals how important the subject is. The third is preserving the innate nature in which Allah created humans. The Qur'an states that Allah created humans in their own nature.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 379
Number of downloads 305

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.