Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

ŞİİR VE RESİM ARASINDAKİ METAFORİK ETKİLEŞİM

Author:

Number of pages:
21-38
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

 Medeniyetin oluşmasında en büyük faktör insanın iletişim kurma yetisi ve bilgisini gelecek kuşaklara aktarma becerisidir. İnsan iletişiminin temelinde ses ve beden hareketleri yatar. İnsanın kendini ifade etmek için sesini kullanması, sesini ritme, söze ve şiire dönüştürmesi ve kendi imgelemini görselleştirme kaygısı ile resim yapmaya yönelmesi, bu makalede medeniyetin başlangıcına dair bir önerme olarak ortaya konuluyor. Şiirde sözcük, dize, ritim birlikteliği, resimde renk, biçim-form, çizgi, ritim gibi ögelerin toplamının diyalektiğidir. Bu makalede, işitsel ve görsel olarak izleyicisinin imgelemini, düş gücünü harekete geçiren şiir ve resim sanatı arasındaki benzerliklere odaklanılıyor. Yazının, kültürün ve tarihin oluşum sürecinde şiirin ve resmin, düşüncenin gelişimine katkısı, geçmişten ve günümüzden örnekler ile şiirlerin resimlere ilham olduğu yapıtlar bağlamında ele alınıyor. Şairin söylemek istediği ile ressamın anladığı, yorumladığı yapıtlar gösteriyor ki, bir sanat yapıtı diğer bir sanat yapıtına dönüşürken nasıl farklılaşıyor, yeni imgelemler yaratıyorsa her sanat yapıtı her alımlayıcı ile sonsuz zenginlikte farklı düşüncelere kapı aralıyor. 

Keywords


The most significant factor in the development of civilization is human's ability to communicate and transmit knowledge to future generations. At the core of human communication lie sound and body language. This article proposes that the act of using one's voice to express oneself, transforming it into rhythm, words, and poetry, as well as the inclination to create visual representations of one's imagination through art, marks the beginning of civilization. In poetry, there's a dialectic between words, lines, and rhythm, while in painting, it's the synthesis of elements like color, form, shape, line, and rhythm. This article focuses on the similarities between poetry and painting, both of which stimulate imagination and creativity in their audiences, both audibly and visually. The contribution of poetry and painting to cultural and historical development is discussed, along with examples from the past and present. Artworks show that as one art form transforms into another, it differentiates and opens doors to diverse thoughts, enriching every observer's experience.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 152
Number of downloads 265

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.