Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

YETİŞKİNLERİN YAŞLILIK ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞLI AYRIMCILIĞI HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARI

Author:

Number of pages:
143-154
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Yaş ayrımcılığı, kişinin sadece yaşı temel alınarak gerçekleştirilen olumsuz algı ve tutumları ifade etmektedir. Araştırma kapsamında yaşlılık öncesinde yer alan bireylerin yaş ve yaşlı ayrımcılığı tutumlarının farklı değişkenler temelinde belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışma, Kastamonu ili Tosya ilçesinde ikamet etmekte olan, 45-60 yaş aralığındaki bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş ayrımcılığı tutumlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler temelinde ele alınması amacıyla araştırmada sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı anket formundan ve "Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği" (YATÖ)’nden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler 2021 yılı ocak ayında toplanmıştır. Araştırmaya 371 birey katılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t testi ve Tek Yönlü Varyans testi kullanılmıştır. Katılımcıların YATÖ toplam puan ortalaması 79,95±10,28 olup yaşlılara yönelik tutumları olumlu bulunmuştur ve yaşlı ayrımcılığı ölçek toplam puanlarının eğitim, meslek ve gelir düzeylerine göre farklılaştığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan diğer çalışmalarla benzerlik göstermekte ve bu durum Türkiye’de ataerkil ve geleneksel yapının varlığını etkin bir şekilde devam ettirdiğini göstermektedir.

Keywords


Age discrimination refers to negative perceptions and attitudes based only on a person's age, ignoring other factors. Within the scope of the research, it is aimed to determine the age and age discrimination attitudes of individuals before old age based on different variables. In this context, the study was conducted with individuals aged 45-60 residing in the Tosya district of Kastamonu province. In order to determine ageism attitudes and to address them based on different variables, the questionnaire form with socio-demographic characteristics and the "Ageism Attitude Scale" (AAS) were used in the study. Within the scope of the research, the data were obtained from 371 individuals between the ages of 45-60 residing in the Tosya district of Kastamonu province in January 2021. T-test and One-Way Variance test were used in the statistical analysis of the data. The mean total score of AAS was 79.95±10.28, and the participants' attitudes towards the elderly were positive. It was determined that the total scores of the ageism scale of the participants differed according to their education, profession and income levels. The results obtained are similar to other studies in the literature, which shows us that Turkey's patriarchal and traditional structure continues to exist effectively.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 413
Number of downloads 317

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.