Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

MİNİMALİST ESTETİK VE STEVE REİCH’İN MÜZİĞE YAKLAŞIMI

Author:

Number of pages:
39-46
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-Year: 7 - Number: 3

Steve Reich (1936), müzikte minimalizm akımı ile özdeşleştirilen bestecilerden biridir. Müziğinde “tekrar”  ve “süreklilik” esasına dayalı bir anlatım dili mevcuttur. Besteci müziğini, batı sanatının “karmaşık” ve “dolaylı” yönlerinden arındırmaya gayret eder. Primitif olana yönelir. Müzikte minimalizm ise, 1960’lı yıllardan itibaren görülmeye başlanan bir müzik akımıdır ve müziği temel öğelerine indirgemeyi amaçlar; azaltılmış malzeme esasına dayalı bir yaratım modelinin benimsenmesidir. Öte yandan düşünce olarak Minimalizm, sanatta Amerikan Soyut Dışavurumculuğun çok anlamlı, rastlantısal ve benmerkezci üretimin modeline karşı tekil, belirlenmiş ve nesnel bir üretim ortaya koyar; karmaşıklık, süsleme ve ayrıntılardan kaçınarak sanatın temel unsurlarını öne çıkarır. Bu makalede Steve Reich’ın minimalist uygulamaları ve Soyut Dışavurumculuk karşısında takındığı tutum ele alınacaktır. Minimalist müziğin en çok bilinen bestecilerinden biri olan Steve Reich, bir birinden farklı müzik pratiklerini  kendine özgü bir müzik dili geşiltirmek adına bir araya getirmiş, böylelikle eklektik bir yaklaşım sergilemiştir; geleneksel Afrika perküsyon müziğinin döngüsel zaman anlayışı ve Fransız elektronik müzik ekolü olan Musique Concrète (Somut Müzik), bestecinin erken dönem elektronik müzik çalışmaları için çıkış teşkil eden unsurlar olmuştur. Böylelikle Steve Reich, Soyut Dışavurmcuk karşısında indirgenmiş ve somutlaştırılmış bir ifade biçimini benimser. Bu ifadede müzik, tüm performans ve komposizyon süreçlerinin şeffaf ve açık bir şekilde algılanabilir olduğu bir düzlemde tecelli eder.

Keywords


Steve Reich (1936), is one of the composers identified with the minimalist movement in music. There is a narrative in his music, based on the principles of "repetition" and "continuity". The composer strives to purify his music from the "complex" and "indirect" aspects of western art. It gravitates towards the primitive. However, minimalism in music, is a music movement that started to be seen since the 1960s and aims to reduce music to its basic elements; It is the adoption of a creative model based on reducing material. On the other hand, Minimalism, as an idea, puts forward a singular, determined and objective production in art, as opposed to the polysemous, random, and self-centered production model of American Abstract Expressionism; It emphasizes the basic elements of art, by avoiding complexity, ornamentation and details. In this article, Steve Reich's minimalist practices and his attitude towards Abstract Expressionism will be discussed. Steve Reich, one of the best-known composers of minimalist music, brought together different musical practices to develop a unique musical language, thus exhibiting an eclectic approach; The circular time concept of traditional African percussion music and the French electronic music school Musique Concrète were the starting points for the composer's early electronic music works. Thus, Steve Reich adopts a reduced and concretized form of expression in the face of Abstract Expressionism. In this expression, music manifests itself on a plane where all performance and composition processes are transparent and clearly perceptible.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 427
Number of downloads 348

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.