Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

TEFSÎRÜ’L-KUR’ÂN-I ÂZÎM’DE KULLANILAN TEFSİR KAVRAMLARI VE TEFSÎR YÖTEMİ

Author:

Number of pages:
49-98
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-Year: 8 - Number: 5

Allah (c.c) insanların kıyamete dek sürecek olan yaşantılarına ve yaşam farlılıklarına vahiy temelli bir tarzla[1]  kapsayıcı bir yol çizerken onlara rol model olabilecek her yönüyle seçkin ve mükemmel [2] bir insanı vahyine muhatap kılmıştır.

Allah (c.c) son olarak metlü vahyine mazhar kıldığı Hz. Muhammed’e (s.a.v) “…İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.” [3]  buyurarak onun vahyin anlaşılması konusunda rolünü belirledi.  Dolayısıyla murad-ı ilahinin anlaşılması konusunda ilk merçi olarak görev alan Allah Resûlü kendisine inzâl olunan vahyi söz ve uygulamalarıyla ifade etmeye çalışmıştır. Yanlış anlamlara fırsat vermemek için inzal olunan vahyin metnini muhafaza ettiği gibi anlamı da muhafaza etme konusunda oldukça titiz ve hassas davranmıştır. Yanlış anlamaları fark ettiği anda anında müdahale ederek doğru anlamı açıklamıştır. Onun ahlakıyla ahlaklanan sahabi-i kiramda onun yöntemini takip etmeye çalışmışlardır.  Sahabi-i kiramdan sonra Tabiîler ve onlardan sonra gelenler alimlerde bu hassasiyeti sürdürdüler.

Âlimler, İlk temeli asrı saadet dönemine kullanılan fakat bugünkü anlamıyla kategörize edilmeyen anlamları bazı kavramlarla kategorize ederek murad olunan mananın korumasına yönelik önemli çalışmaları ve tespitleri ortaya koymuşlardır. Bahsettiğimiz alimlerden biri olduğuna inandığımız İbn Kesîr, hazırladığı Tefsîrü’l-Kur’âni’l azim adlı eserini bu bağlamda incelenmesi faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızın konusu İbn Kesîr’in tefsîrinde ifade etmeye çalıştığı kavramları tespit etmektir.  Zira yaklaşık bütün tefsirlerde olduğu gibi İbn Kesîr’de de usûlî kavramlar mana bakımından ele alınmış gibi görünmektedir.

Bu çalışmamızda Tefsîrü’l-Kur’âni’l azim’de kullanılan kavramlardan İbn Kesîr açısından murad-ı ilahin anlaşılması konusunda doğru yöntemin ortaya çıkarılmasıdır. Bununla beraber İbn Kesîr’in tefsir yönteminin farkını diğer müfessîrlerin tefsir yaklaşımlarıyla sentezleyerek uygun veya daha tercihli mananın anlaşılmasına çalışılacaktır.

Keywords


While Allah (swt) draws an inclusive path for people's lives and life differences that will continue until the Day of Judgment with a revelation-based style, He has made a distinguished and perfect person who can be a role model for them.

Allah (swt) finally determined his role in understanding the revelation by saying to the Prophet Muhammad (pbuh), whom He made the recipient of His meta revelation, "...We have sent down to you the Book of warning, that you may explain to the people what We have sent down to them and that they may reflect."  Therefore, the Messenger of Allah, who served as the first authority in understanding the divine will, tried to express the revelation revealed to him through his words and practices. He was very meticulous and sensitive in preserving the meaning as well as the text of the revelation in order to avoid misunderstandings. As soon as he realized misunderstandings, he immediately intervened and explained the correct meaning. The Companions, who were moralized by his morals, tried to follow his method.  After the Companions, the Tabi'is and the scholars who came after them continued this sensitivity.

Scholars have put forward important studies and determinations for the preservation of the intended meaning by categorizing the meanings that were used in the period of the first basic century saadet but not categorized in today's sense with some concepts. Ibn Kathīr, who we believe to be one of the scholars we mentioned, is thought to be useful to examine his work Tafsīr al-Qur'ānī'l azim in this context.

The subject of our study is to identify the concepts Ibn Kathīr tried to express in his tafsīr.  As in almost all tafsīrs, Ibn Kathīr seems to have dealt with the usūlī concepts in terms of meaning.

The aim of this study is to reveal the correct method of understanding the will of God in terms of Ibn Kathīr from the concepts used in Tafsīr al-Qur'ān al-'azim. In addition, by synthesizing the difference of Ibn Kathīr's tafsīr method with the tafsīr approaches of other commentators, it will be tried to understand the appropriate or more preferable meaning.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 627
Number of downloads 418

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.