Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

ÇOCUKLARLA FELSEFE (P4C) ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
1-10
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-Year: 8 - Number: 5

Matthew Lipman tarafından öğrencilerde gördüğü analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin eksikliği sebebiyle geliştirilen Çocuklarla Felsefe (P4C) alanında ülkemizde yapılan Tezlerin incelenmesinin amaçlandığı Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan on dört adet teze ulaşılmış ve bu tezler incelenmiştir. Araştırma sonucunda; bu alanda yazılan tezlerin 2020 yılı itibari ile yazıldığı görülmüştür. En çok tezin yüksek lisans düzeyinde ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yapıldığı, Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bu alanda yazılan tezlerin fazla olduğu görülmüştür. Tezlerin büyük çoğunluğunun eğitim bilimleri ile ilgilenen bölümlerde, nitel araştırma yöntemini kullanarak ve içerik analizi yöntemi kullanılarak yapıldığı anlaşılmıştır.  Çocuklara felsefe öğretecek profesyonel ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitelerde P4C öğretimi alanında yüksek lisans programları açılabileceği ve tüm akademik çalışmalar araştırmaya dâhil edilerek çalışmalar yapılabileceği önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords


The research, aimed at examining the theses conducted in the field of Philosophy for Children (P4C) in our country, due to the lack of analytical and critical thinking skills observed in students by Matthew Lipman, utilized the qualitative research method of systematic review. Fourteen theses published in the National Thesis Center were accessed and analyzed in the research. The findings revealed that the theses in this field were written as of the year 2020. It was observed that the majority of the theses were at the master's level and conducted at the Graduate School of Education. Additionally, there was a notable presence of theses in this field from Istanbul Aydin University and Uludag University in Bursa. The majority of the theses were found to be conducted in departments related to educational sciences, utilizing qualitative research methods and content analysis. The research suggests the possibility of opening master's programs in P4C teaching at universities to meet the professional need for teaching philosophy to children. Furthermore, it proposes that all academic studies be included in research, allowing for comprehensive research initiatives.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 209
Number of downloads 656

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.