Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM HAFTASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
11-34
Language:
Turkish
Year-Number:
2024-Year: 8 - Number: 5

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, her yıl yayınladıkları okula uyum rehber program ile okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak çocuklar için okulların açılış tarihinden bir hafta öncesini uyum haftası olarak planlamaktadır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında okula uyum haftası sürecine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni olarak çerçevelendirilmiştir. Çalışma grubu Antalya ili merkez ilçelerinde görev yapan 7 okul öncesi öğretmeni ve 10 okul yöneticisi olmak üzere toplam 17 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu; verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre mevcut uygulamaların katılım düzeyini arttırdığı, rehberlik çalışmalarını içerdiği, dezavantaj grubunu dahil ettiği, aile ve çocuklara yönelik tanışma etkinliklerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Uygulamada yaşanan sorunların başında uyum haftasının sene başı toplantılarıyla aynı zamana denk gelmesi ve öğretmenlerin yeterli hazırlık süresinin olmaması gelmektedir. Araştırma sonucunda uyum haftasının kademeli olarak saatlerin artması ve diğer okullarla birlikte açılması önerilmiştir.

Keywords


The General Directorate of Basic Education of the Ministry of National Education plans one week before the opening date of schools as the adaptation week for children who will start pre-school and first grade with the school adaptation guide programme published every year. The aim of this study is to determine the views of teachers and administrators on the adaptation week process in preschool education institutions. The research was framed as a phenomenological design from qualitative research methods. The study group consisted of a total of 17 people, 7 preschool teachers and 10 school administrators working in the central districts of Antalya province. A semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect the data and descriptive analysis was used to analyse the data. According to the findings of the research, it was determined that the current practices increase the level of participation, include guidance activities, include disadvantaged groups, and consist of acquaintance activities for families and children. The main problems experienced in the implementation were that the adaptation week coincided with the beginning of the year meetings and teachers did not have enough preparation time. As a result of the research, it was suggested that the orientation week should be gradually increased in hours and opened together with other schools.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 195
Number of downloads 231

Share

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.