Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Tüm Makaleler
Oğuz UYAN -

OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUM İÇİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS' VIEWS ON DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS' IN-HOUSE LEADERSHIP BEHAVIORS

Özet | Abstract | Full text
-Dr. Serdar BULUT

KİLİSLİ MUALLİM RİF‘AT BİLGE’NİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE TÜRK DİLİ’NE KATKILARI

KILISLI MUALLIM RIF„AT BILGE'S LIFE, LITERATURE PERSONNEL, WORKS AND CONTRIBUTIONS TO TURKISH LANGUAGE

Özet | Abstract | Full text
Abdulmecit YİĞİT -Nihal ARICAN KAYGUSUZ

ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLIŞKİYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TEACHERS' VIEWS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING PROFESSIONAL ETHICS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Özet | Abstract | Full text
Hüseyin Kürşat TÜRKAN -

MARCEL’İN OKUMALI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN MASALLARDA UYGULANMASINA DAİR ÖNERİLER

SUGGESTIONS FOR THE APPLICATION OF MARCEL’S METHOD OF TEACHING THE LITERAL LANGUAGE IN FAIRY TALES

Özet | Abstract | Full text
Gökhan TURHAN -Gökhan TURHAN

AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

TURKEY’S GEOPOLITICAL IMPORTANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ENERGY POLICY

Özet | Abstract | Full text
Zeynep Esra ABAY ÇELİK -

AİLE İÇİ İLETİŞİMDE AİLE İÇİ SORUNLAR VE AİLE İÇİ ÇATIŞMA

INTRA-FAMILY PROBLEMS AND INTRA-FAMILY CONFLICT IN INTRA-FAMILY COMMUNICATION

Özet | Abstract | Full text
Ferhat APUHAN -

DOĞU - BATI DÜNYALARININ DÜŞÜNSEL VE YAŞAMSAL ŞEKİLLENMESİNDEMETODOLOJİK YAKLAŞIMLARIN MUKAYESESİ: GAZZÂLİ VE DESCARTES ÖRNEĞİ

THE COMPARISON OF EAST-WEST WORLDS’ METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL AND LIFE-SUSTAINING: AL-GHAZĀLĪ AND DESCARTES EXAMPLE

Özet | Abstract | Full text
Selnaz BAŞKAN YURDAKUL -

ANADOLU FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİ: KULÜPÇÜLÜK, EKONOMİ VE POPÜLERLİK

THE RISE OF ANATOLIAN FOOTBALL: CLUBISM, ECONOMY AND POPULARITY

Özet | Abstract | Full text
Devabil KARA -

ŞİİR VE RESİM ARASINDAKİ METAFORİK ETKİLEŞİM

THE METAPHORICAL INTERPLAY OF POETRY AND PAINTING

Özet | Abstract | Full text
Tuba ÖZKIR ÖZBAL -Çiğdem İNANÇ -Tuğba KARABULUT YILDIZ -Gülizar ARIKAN -Semra CANBAY ORAKCIOĞLU

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNDE VE AİLE İLE İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYANIN YERİ

THE PLACE OF SOCIAL MEDIA IN SCHOOL-FAMILY COLLABORATION AND COMMUNICATION WITH FAMILY

Özet | Abstract | Full text
-Güller ESER

ENDERUNLU VÂSIF’IN “GİDER REDİFLİ” MÜSEDDESİ İLE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “ERZURUMLU TAHSİN HİKÂYESİ”NDEKİ TASAVVUFÎ SÖYLEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE ENDURANTIAL JOURNAL OF

Özet | Abstract | Full text
Ahmed ALDYAB -

BİYOLOJİK FAKTÖRE DAİR YAKLAŞIMLAR VE BUNLARIN DİL İLE İLGİSİ

APPROACHES TO THE BIOLOGICAL FACTOR AND ITS RELATIONSHIP WITH LANGUAGE

Özet | Abstract | Full text
Rabia SEKİTMEN -

MASALLARIN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL AKTARIM BAĞLAMINDA YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ: ETKİNLİK ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF FAIRY TALES ON THE ABILITY TO WRITE IN THE CONTEXT OF CULTURAL TRANSFER IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: EXAMPLE OF ACTIVITY

Özet | Abstract | Full text
Hafize IŞLAK -Tolga ÇAKMAKLI -Ayşe EKMEN ÖZALP -Müjdat YILDIRIMVURAN

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE LEADERSHIP LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Özet | Abstract | Full text
Devrim Demir YEŞİLPINAR -

MİNİMALİST ESTETİK VE STEVE REİCH’İN MÜZİĞE YAKLAŞIMI

MINIMALIST AESTHETICS AND STEVE REICH'S APPROACH TO MUSIC

Özet | Abstract | Full text
-Gamze BULUT

SEZAİ KARAKOÇ’UN ANNE VE ÇOCUK KONULU ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI

DEATH IN SEZAI KARAKOC'S MOM AND CHILD'S POEMS

Özet | Abstract | Full text
Bülent YILMAZ -Furkan BULUT

3D YAZICILAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF RESEARCH ON 3D PRINTER

Özet | Abstract | Full text
Arife ÜNAL SÜNGÜ -

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İNANCIN DUYGUSAL TEMELLERİ

EMOTIONAL FOUNDATIONS OF FAITH IN ISLAMIC THOUGHT

Özet | Abstract | Full text
-Asiye SAYMAZ

NECİP FAZIL’IN POETİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE POTENTIAL OF NECIP FAZIL

Özet | Abstract | Full text
Nurettin BEŞTAŞ -

TÜRK MİTOLOJİSİNDE MASALLAR KİTABINDAKİ HAYVANLAR, BİTKİLER VE NESNELERE DAİR İNCELEME

ABOUT ANIMALS PLANTS AND OBJECTS IN THE BOOK OF TALE IN TURKISH MYTHOLOGY

Özet | Abstract | Full text
Cengiz İDER -

ÂYETLERİN NÜZÛL SIRASINA GÖRE TERTİP EDİLMEMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON NOT ARRANGING THE VERSUS IN THE ORDER OF REVELATION

Özet | Abstract | Full text
-Öğrt. Hazal KANGALGİL KARA

KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME: Mehmet Akif Kara, Göç Yazıları

Özet | Abstract | Full text
Ahmet ALABALIK -

KUR’ÂN’DAN İSTİNBATLA EĞİTİM HEDEFLERİ

EDUCATIONAL OBJECTIVES REVEALED FROM THE QUR'AN

Özet | Abstract | Full text
Ahmet GEZER -

KUR’AN’DA TEVHİDÎ BİR KAVRAM: HANÎF

A TAWHIDIC CONCEPT IN THE QUR'AN: HANIF

Özet | Abstract | Full text
Emine ASLAN DUMAN -M. Serkan ÇAKIR

VAN ÂŞIKLIK GELENEĞİNDEN BİR TEMSİLCİ: ÂŞIK ÇAĞLARÎ ( MEHMET AKÇAY)

A REPRESENTATIVE FROM VAN MINSTREL TRADITION: ÂŞIK ÇAĞLARI ( MEHMET AKÇAY)

Özet | Abstract | Full text
Cengiz İDER -

ÂYETİN ZÂHİR OLAN ANLAMINI TERK ETMENİN HÜKMÜ

THE RULING OF ABANDONING THE OUTWARD MEANING OF THE VERSE

Özet | Abstract | Full text
Eyüp YİĞİT -

KUMMÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI ÂYETLER VE KAVRAMLAR

SOME VERSES AND CONCEPTS ASSOCIATED WITH HAZRAT ALİ IN QUMMÎ TAFSIR

Özet | Abstract | Full text
Fatma Semiha AYDEMİR -

ÜMMÜ HÂNÎ’NİN MÜSLÜMAN OLUŞUNA DAİR RİVAYETLERİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE NARRATIONS ABOUT UMM HĀNĪ'S BECOMING A MUSLIM

Özet | Abstract | Full text
Bedri KAYSADU -

FARKLI KIRÂATIN FARKLI ANLAMLARA ETKİSİ

THE EFFECT OF DIFFERENT QURAN ON DIFFERENT MEANINGS

Özet | Abstract | Full text
Naz KATIRCIOĞLU -Gözde ÇAKIR KIASIF

CEPHEDE AKILLI AKTİF CAM SEÇİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL BİR MODEL ÖNERİSİ İLE İNCELENMESİ: BOMONTİADA ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF THE SELECTION OF SMART SWITCHABLE GLASS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH A MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL: THE CASE OF BOMONTIADA

Özet | Abstract | Full text
Abdusselam TAKDEMİR -

EL-ENSÂRÎ’NİN TUHFETÜ’L-BÂRÎ Bİ ŞERHİ SAHÎHİ’L-BUHÂRî’DEKİ ŞERH METODU

EL-ENSARI'S COMMENTARY METHOD IN TUHFETÜ'L-BÂRÎ Bİ ŞERHİ SAHÎHİ'L-BUHÂRÎ

Özet | Abstract | Full text
Samet KULAOĞLU -Samet KULAOĞLU

YETİŞKİNLERİN YAŞLILIK ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞLI AYRIMCILIĞI HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARI

THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF ADULTS IN THE PRE-ELDERLY PERIOD ON AGEISM

Özet | Abstract | Full text
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.