Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Prof. Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Alanya-Antalya / TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2024-Year: 8 - Number: 5
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Hatice GÜRSES -Soner KARAKAYA ÇOCUKLARLA FELSEFE (P4C) ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 1-10
REVIEW OF THESES MADE IN TURKEY IN THE FIELD OF PHILOSOPHY WITH CHILDREN (P4C)

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75004
Tam Metin
Muhsin YÖRÜK -Şifanur YALÇINKAYA -Baran CEYHAN İDEM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM HAFTASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 11-34
INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' ANDADMINISTRATORS' OPINIONS ON SCHOOL ADAPTATION WEEK IN PRESCHOOL EDUCATION

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75485
Tam Metin
Hayati YILMAZ - MİRZA ALİ EKBER SÂBİR’İN ESERLERİNDE KADIN Ss, 35-48
WOMEN IN MIRZA ALI AKBAR SABIR'S WORKS

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75903
Tam Metin
Bedri KAYSADU - TEFSÎRÜ’L-KUR’ÂN-I ÂZÎM’DE KULLANILAN TEFSİR KAVRAMLARI VE TEFSÎR YÖTEMİ Ss, 49-98
THE CONCEPTS OF EXEGISIS AND METHODS OF EXEGISIS USED IN TAFSIR AL-QUR’AN-IL AZIM

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74596
Tam Metin
Cengiz İDER - İNSAN ZAAFLARINDAN NEFS-İ EMMÂRE ÖRNEĞİNDE TEFSİR PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ Ss, 99-108
THE RELATIONSHIP BETWEEN HERMENEUTICS AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF HUMAN WEAKNESSES (EXAMPLE OF NAFS-I AMMÂRE)

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.75057
Tam Metin
Eyüp YİĞİT - TEFSİR VE PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA “SABIR VE SALAT” KAVRAMLARININ İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 109-120
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE CONCEPTS OF

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74678
Tam Metin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Doç. Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Elazig / TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2023-Year: 7 - Number: 4
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Hüseyin Kürşat TÜRKAN - MARCEL’İN OKUMALI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN MASALLARDA UYGULANMASINA DAİR ÖNERİLER Ss, 1-12
SUGGESTIONS FOR THE APPLICATION OF MARCEL’S METHOD OF TEACHING THE LITERAL LANGUAGE IN FAIRY TALES

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73442
Tam Metin
Ahmed ALDYAB - BİYOLOJİK FAKTÖRE DAİR YAKLAŞIMLAR VE BUNLARIN DİL İLE İLGİSİ Ss, 13-20
APPROACHES TO THE BIOLOGICAL FACTOR AND ITS RELATIONSHIP WITH LANGUAGE

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73934
Tam Metin
Rabia SEKİTMEN - MASALLARIN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL AKTARIM BAĞLAMINDA YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ: ETKİNLİK ÖRNEĞİ Ss, 21-30
THE EFFECT OF FAIRY TALES ON THE ABILITY TO WRITE IN THE CONTEXT OF CULTURAL TRANSFER IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: EXAMPLE OF ACTIVITY

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73731
Tam Metin
Nurettin BEŞTAŞ - TÜRK MİTOLOJİSİNDE MASALLAR KİTABINDAKİ HAYVANLAR, BİTKİLER VE NESNELERE DAİR İNCELEME Ss, 31-48
ABOUT ANIMALS PLANTS AND OBJECTS IN THE BOOK OF TALE IN TURKISH MYTHOLOGY

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73906
Tam Metin
Cengiz İDER - ÂYETLERİN NÜZÛL SIRASINA GÖRE TERTİP EDİLMEMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 49-58
AN EVALUATION ON NOT ARRANGING THE VERSUS IN THE ORDER OF REVELATION

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72711
Tam Metin
Eyüp YİĞİT - KUMMÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI ÂYETLER VE KAVRAMLAR Ss, 59-74
SOME VERSES AND CONCEPTS ASSOCIATED WITH HAZRAT ALİ IN QUMMÎ TAFSIR

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.73718
Tam Metin
Fatma Semiha AYDEMİR - ÜMMÜ HÂNÎ’NİN MÜSLÜMAN OLUŞUNA DAİR RİVAYETLERİN İNCELENMESİ Ss, 75-84
EXAMINATION OF THE NARRATIONS ABOUT UMM HĀNĪ'S BECOMING A MUSLIM

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74269
Tam Metin
Abdusselam TAKDEMİR - EL-ENSÂRÎ’NİN TUHFETÜ’L-BÂRÎ Bİ ŞERHİ SAHÎHİ’L-BUHÂRî’DEKİ ŞERH METODU Ss, 85-110
EL-ENSARI'S COMMENTARY METHOD IN TUHFETÜ'L-BÂRÎ Bİ ŞERHİ SAHÎHİ'L-BUHÂRÎ

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.74112
Tam Metin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Doç. Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Antalya / TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2023-Year: 7 - Number: 3
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Oğuz UYAN - OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUM İÇİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 1-20
TEACHERS' VIEWS ON DEVELOPING SCHOOL PRINCIPALS' IN-HOUSE LEADERSHIP BEHAVIORS

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72251
Tam Metin
Devabil KARA - ŞİİR VE RESİM ARASINDAKİ METAFORİK ETKİLEŞİM Ss, 21-38
THE METAPHORICAL INTERPLAY OF POETRY AND PAINTING

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72489
Tam Metin
Devrim Demir YEŞİLPINAR - MİNİMALİST ESTETİK VE STEVE REİCH’İN MÜZİĞE YAKLAŞIMI Ss, 39-46
MINIMALIST AESTHETICS AND STEVE REICH'S APPROACH TO MUSIC

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72782
Tam Metin
Arife ÜNAL SÜNGÜ - İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İNANCIN DUYGUSAL TEMELLERİ Ss, 47-58
EMOTIONAL FOUNDATIONS OF FAITH IN ISLAMIC THOUGHT

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72493
Tam Metin
Ahmet ALABALIK - KUR’ÂN’DAN İSTİNBATLA EĞİTİM HEDEFLERİ Ss, 59-74
EDUCATIONAL OBJECTIVES REVEALED FROM THE QUR'AN

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72373
Tam Metin
Cengiz İDER - ÂYETİN ZÂHİR OLAN ANLAMINI TERK ETMENİN HÜKMÜ Ss, 75-84
THE RULING OF ABANDONING THE OUTWARD MEANING OF THE VERSE

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70619
Tam Metin
Bedri KAYSADU - FARKLI KIRÂATIN FARKLI ANLAMLARA ETKİSİ Ss, 85-114
THE EFFECT OF DIFFERENT QURAN ON DIFFERENT MEANINGS

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70463
Tam Metin
Naz KATIRCIOĞLU -Gözde ÇAKIR KIASIF CEPHEDE AKILLI AKTİF CAM SEÇİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL BİR MODEL ÖNERİSİ İLE İNCELENMESİ: BOMONTİADA ÖRNEĞİ Ss, 115-142
ANALYSIS OF THE SELECTION OF SMART SWITCHABLE GLASS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH A MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL: THE CASE OF BOMONTIADA

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72319
Tam Metin
Yusuf GENÇ -Samet KULAOĞLU YETİŞKİNLERİN YAŞLILIK ÖNCESİ DÖNEMDE YAŞLI AYRIMCILIĞI HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARI Ss, 143-154
THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF ADULTS IN THE PRE-ELDERLY PERIOD ON AGEISM

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72682
Tam Metin
Mehmet Egemen DEMİRCAN -Gökhan TURHAN AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ Ss, 155-174
TURKEY’S GEOPOLITICAL IMPORTANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ENERGY POLICY

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72213
Tam Metin
Zeynep Esra ABAY ÇELİK - AİLE İÇİ İLETİŞİMDE AİLE İÇİ SORUNLAR VE AİLE İÇİ ÇATIŞMA Ss, 175-186
INTRA-FAMILY PROBLEMS AND INTRA-FAMILY CONFLICT IN INTRA-FAMILY COMMUNICATION

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72681
Tam Metin
Ferhat APUHAN - DOĞU - BATI DÜNYALARININ DÜŞÜNSEL VE YAŞAMSAL ŞEKİLLENMESİNDEMETODOLOJİK YAKLAŞIMLARIN MUKAYESESİ: GAZZÂLİ VE DESCARTES ÖRNEĞİ Ss, 187-200
THE COMPARISON OF EAST-WEST WORLDS’ METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INTELLECTUAL AND LIFE-SUSTAINING: AL-GHAZĀLĪ AND DESCARTES EXAMPLE

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72507
Tam Metin
Selnaz BAŞKAN YURDAKUL - ANADOLU FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİ: KULÜPÇÜLÜK, EKONOMİ VE POPÜLERLİK Ss, 201-214
THE RISE OF ANATOLIAN FOOTBALL: CLUBISM, ECONOMY AND POPULARITY

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.72288
Tam Metin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi

Editor: Dr. Serdar BULUT
Assistant Editor:
Publication Place: Antalya / TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2023-Year: 7 - Number: 2
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi |

Author Article Name Detail
Abdulmecit YİĞİT -Nihal ARICAN KAYGUSUZ ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLIŞKİYE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-22
EVALUATION OF TEACHERS' VIEWS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING PROFESSIONAL ETHICS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70294
Tam Metin
Tuba ÖZKIR ÖZBAL -Çiğdem İNANÇ -Tuğba KARABULUT YILDIZ -Gülizar ARIKAN -Semra CANBAY ORAKCIOĞLU OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNDE VE AİLE İLE İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYANIN YERİ Ss, 23-34
THE PLACE OF SOCIAL MEDIA IN SCHOOL-FAMILY COLLABORATION AND COMMUNICATION WITH FAMILY

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70720
Tam Metin
Hafize IŞLAK -Tolga ÇAKMAKLI -Ayşe EKMEN ÖZALP -Müjdat YILDIRIMVURAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 35-44
DETERMINING THE LEADERSHIP LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.69424
Tam Metin
Bülent YILMAZ -Furkan BULUT 3D YAZICILAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ Ss, 45-54
EXAMINATION OF RESEARCH ON 3D PRINTER

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.70667
Tam Metin
Ahmet GEZER - KUR’AN’DA TEVHİDÎ BİR KAVRAM: HANÎF Ss, 55-64
A TAWHIDIC CONCEPT IN THE QUR'AN: HANIF

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.68793
Tam Metin
Emine ASLAN DUMAN -M. Serkan ÇAKIR VAN ÂŞIKLIK GELENEĞİNDEN BİR TEMSİLCİ: ÂŞIK ÇAĞLARÎ ( MEHMET AKÇAY) Ss, 65-79
A REPRESENTATIVE FROM VAN MINSTREL TRADITION: ÂŞIK ÇAĞLARI ( MEHMET AKÇAY)

http://dx.doi.org/10.29228/isorej.69302
Tam Metin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Ulusal Eğitim Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.